VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Nasledujúce sú všeobecné obchodné podmienky používania webových stránok společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, registrační číslo: HRB 13178, jednající prostřednictvím své pobočky Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, se sídlem Praha 8 – Karlín, Thámova 289/13, PSČ 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Panasonic“), na internetovej adrese www.panasonic.com/sk a vaše pokračujúce používanie týchto stránok zakladá váš súhlas s týmito podmienkami.

Ak nie je uvedené inak, obsah tohto webu a stránok je chránený autorskými právami a žiadna časť z nich nesmie byť reprodukovaná v žiadnej forme ani nieje možné ji používať žiadnym iným spôsobom, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Panasonic alebo v súlade s nasledovnými podmienkami uvedenými nižšie.

Môžete vytlačiť alebo stiahnuť viditeľný text na stránkach pre osobné nekomerčné účely, a to bez obmedzenia štruktúry, štýlu a celkového programového kódu.

Aj keď všetka starostlivosť je venovaná informáciám uvedeným na webových stránkach www.panasonic.com/sk, spoločnosť Panasonic neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby alebo opomenutia. Dizajn, ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.