Όροι Χρήσης

 

Ο παρών ιστοχώρος (“Ιστοχώρος”) είναι αντικείμενο διαχείρισης της ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, (“Εταιρεία”) υπό την ιδιότητά της ως Επίσημου Διανομέα στην Ελλάδα προϊόντων της Panasonic Corporation και των συγγενών εταιρειών της τελευταίας (συλλήβδην “Panasonic”). Η είσοδος και χρήση του Ιστοχώρου αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Ιστοχώρου. Σημειώστε ότι τμήματα των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστοχώρο ενδέχεται να έχουν αυτοτελείς όρους χρήσης. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτές τις υπηρεσίες, θα απαιτηθεί να συμφωνήσετε σε επιπρόσθετους όρους

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του Ιστοχώρου, εκτός τυχόν ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κ.λπ. (“Περιεχόμενο”) αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της Panasonic ή/και της Εταιρείας και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η Panasonic ή/και η Εταιρεία διατηρούν όλα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας αναφορικά με το Περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το Περιεχόμενο του Ιστοχώρου διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για προσωπική χρήση. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η προσωπική - μη εμπορική χρήση και αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, ή όποια άλλη τυχόν χρήση επιτρέπεται από τον εφαρμοστέο νόμο, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια της Panasonic ή/και της Εταιρείας ή/και του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

 

Εμπορικά Σήματα κ.λπ.

Τα δικαιώματα επί των εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και προϊοντικών ονομάτων, που εμφανίζονται στον Ιστοχώρο (συλλήβδην, “Σήματα”) ανήκουν στην Panasonic ή/και την Εταιρεία ή σε τρίτους δικαιούχους. Η χρήση των Σημάτων χωρίς την έγκριση της Panasonic ή/και της Εταιρείας, ή των τρίτων δικαιούχων απαγορεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, πλην των ρητών εξαιρέσεων που προβλέπονται εκεί. Κατά συνέπεια απαιτείται να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία, ώστε να εξασφαλίσετε άδεια χρήσης πριν από οποιαδήποτε χρήση των Σημάτων.

 

Αποποίηση, περιορισμός ευθύνης.

Το Περιεχόμενο και κάθε άλλη πληροφορία που εμφανίζεται στον Ιστοχώρο (περιλαμβανομένου του περιεχομένου και λειτουργιών που τυχόν καθίστανται διαθέσιμα ή προσβάσιμα μέσω του Ιστοχώρου) παρέχεται επί τη βάσει του “ως εστί και ευρίσκεται”.

Κατά τη μέγιστη επιτρεπόμενη από τον νόμο έκταση, σε σχέση με το Περιεχόμενο και κάθε άλλη πληροφορία που εμφανίζεται στον Ιστοχώρο, η Panasonic ή/και η Εταιρεία δεν προβαίνουν σε οποιαδήποτε παρουσίαση, ή εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, οποιουδήποτε είδους, για την ακρίβεια, εμπορευσιμότητα, καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ή έλλειψη παραβίασης, ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται, ή καθίσταται διαθέσιμο μέσω του Ιστοχώρου.

Σε καμία περίπτωση η Panasonic ή/και η Εταιρεία δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, είτε με βάση τη σύμβαση, είτε με βάση την αδικοπραξία, είτε οποιαδήποτε άλλη νομική βάση, προερχόμενη ή συνδεόμενη (η ζημία), ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από/με τη χρήση των εγγράφων που βρίσκονται στον Ιστοχώρο, ή την πρόσβαση, πλοήγηση, ή χρήση του Ιστοχώρου, ακόμη και αν η δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών ανακοινώθηκε στην Panasonic ή/και την Εταιρεία.

Η Panasonic ή/και η Εταιρεία δεν εγγυώνται ότι το περιεχόμενο του Ιστοχώρου είναι απαλλαγμένο από ιούς, επιβλαβή στοιχεία και σφάλματα λογισμικού και δεν υποχρεούνται να διορθώνουν τέτοια ελαττώματα, ακόμη κι αν γνωστοποιηθούν από χρήστες, ούτε ότι ο εξυπηρετητής που καθιστά τον Ιστοχώρο διαθέσιμο είναι ελεύθερος από ιούς, ή άλλα συστατικά που ενδέχεται να προσβάλουν, βλάψουν ή προκαλέσουν ζημία, στον υπολογιστή σας, ή κάθε άλλη ιδιοκτησία όταν αποκτάτε πρόσβαση, πλοηγείστε, φορτώνετε, ή με κάθε άλλο τρόπο χρησιμοποιείτε τον Ιστοχώρο.

Η Panasonic ή/και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή και να διακόπτουν οποιοδήποτε ή και όλα τα συστατικά του Ιστοχώρου, περιλαμβανομένων της δομής, όρων και προϋποθέσεων, URL, καθώς και του Περιεχομένου και των πληροφοριών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την ελεύθερη κρίση της Panasonic ή/και της Εταιρείας.

Ο Ιστοχώρος περιέχει οδηγίες χρήσης για προϊόντα της Panasonic που πωλούνται μόνο στην Ευρώπη και ενδεχομένως δεν περιλαμβάνει καταχώρηση όλων των προϊόντων. Σας γνωρίζουμε ότι μερικά προϊόντα του Ιστοχώρου ενδεχομένως δεν διατίθενται πλέον στην αγορά.

Εφόσον στον Ιστοχώρο αναρτώνται Περιεχόμενα Εγχειριδίου Χρήσης συσκευών, σημειώστε ότι οι οδηγίες χρήσης υφίσταται αλλαγές κατά περιόδους για διευκρινιστικούς, γλωσσικά διορθωτικούς ή άλλους λόγους. Ως εκ τούτου, η έκδοση που εμφανίζεται στον Ιστοχώρο ενδεχομένως να διαφέρει σε κάποιο βαθμό από το αρχικό αντίτυπό σας. Η πλειοψηφία των αλλαγών αποτελείται από μικρές διορθώσεις και δεν επηρεάζει τις διαδικασίες χειρισμού. Ωστόσο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν χρειάζεστε βοήθεια. Σας γνωρίζουμε, επίσης, ότι παρόλο ότι το αρχικό προϊόν σας, ενδεχομένως περιείχε επιπρόσθετα εγχειρίδια όπως π.χ. Οδηγούς Λειτουργίας, Προφυλάξεις Ασφάλειας κτλ, οι διαδικτυακές εκδόσεις δεν τα συμπεριλαμβάνουν κατά κανόνα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στα συνοδευτικά εγχειρίδια του προϊόντος σας ή για οποιαδήποτε ερώτηση σχετική με αυτά παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Απαγόρευση δημιουργίας συνδέσμων.

Απαγορεύεται η δημιουργία συνδέσμων με τον Ιστοχώρο χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Panasonic ή/και της Εταιρείας. Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της Εταιρείας, ως προς τις πωλήσεις ή/και τη συντήρηση προϊόντων Panasonic.

 

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι. 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοχώρου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του Ιστοχώρου από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.