Speaker System SB-C700

Photo of Speaker System SB-C700