ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

   

 

Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web có địa chỉ https://www.technics.com/vn (sau đây gọi tắt là Webstite), Quý khách đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện sử dụng sau đây, cùng với bất kỳ điều khoản hoặc quy định pháp luật khác đăng tải trên Website, như Chính sách Quyền riêng tư, quy định về quan hệ giữa người sử dụng là quý khách với công ty TNHH Panasonic Việt Nam, công ty mẹ, các công ty con và chi nhánh (Panasonic, chúng tôi) trong các vấn đề liên quan tới Website.

1. PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH

1.1 Việc truy cập và sử dụng Website của Quý khách sẽ được điều chỉnh và tuân theo theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà không cần tham chiếu đến xung đột với các quy định pháp luật. Quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

2. BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1  Các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là "Nhãn hiệu") cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là "Nội dung") có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về Panasonic, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Quý khách nên cho rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trừ khi có ghi chú khác.

 

2.2  Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải Nhãn hiệuNội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện tử, sao chép cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các Nhãn hiệuNội dung có trên hoặc có sẵn trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại. Sử dụng trái phép các nhãn hiệu hoặc nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật dân sự và hình sự. Tất cả các quyền của chúng tôi được bảo lưu.

3. HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG

3.1 Quý khách không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, nói xấu, bôi nhọ, khiêu dâm, xúc phạm, tài liệu trái pháp luật hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, cũng như vi phạm bất kỳ điều luật nào. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tài liệu kể trên.

4. LIÊN KẾT

4.1  Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba ("Các Trang Liên Kết"). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng, hoặc các nhà cung cấp.

 

4.2  Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.

5. KHÔNG BẢO HÀNH

5.1 Tất cả Nội dung trên Website được cung cấp cho bạn “nguyên trạng” và “sẵn có” mà không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cả rõ ràng hoặc ngầm định, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngầm định về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, bảo mật hoặc chính xác. Chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong Nội dung. Panasonic hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo, sản xuất hoặc cung cấp Website đều không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, gián tiếp hoặc bồi thường trừng phạt nào nào phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng hoặc không thể sử dụng hoặc truy cập, Website.

 

5.2 Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng Website được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng Quý khách. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Website hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về Quý khách.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

6.1 Nội dung trên Website hoặc Trang được liên kết có thể bao gồm các điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những điểm không chính xác hoặc sai sót đó. Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố rằng Nội dung trên Website là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ Nội dung nào trên Website. Chúng tôi có thể thực hiện các cải tiến hoặc thay đổi đối với Website và Nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Quý khách đồng ý rằng Panasonic và bất kỳ nhân viên liên quan, giám đốc hoặc các đại lý sẽ không chịu trách nhiệm, kể cả trong hợp đồng hay do sai sót cá nhân, đối với bất kỳ thiệt hại hay trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên (bao gồm nhưng không hạn chế bởi thua lỗ, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế hoặc mất cơ hội) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Website hoặc một trang liên kết, chậm trễ hoặc không thể sử dụng Website hoặc một trang liên kết, ngay cả khi chúng tôi được nhận thức được khả năng xảy ra

thiệt hại. Giới hạn về trách nhiệm pháp lý này bao gồm, nhưng không giới hạn, việc truyền bất kỳ loại vi-rút nào có thể lây nhiễm vào thiết bị của Quý khách, hỏng hóc thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây liên lạc, điện thoại hoặc các sự cố kết nối khác như không thể truy cập nhà cung cấp dịch vụ internet của Quý khách, truy cập trái phép , trộm cắp, lỗi của nhà điều hành, đình công hoặc các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực thương mại hợp lý để đảm bảo an ninh và duy trì Website, nhưng chúng tôi không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.

7. CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN

7.1  Quý khách đã đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi quy định các điều khoản cụ thể quản lý việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách. Theo đó, quý khách đã đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin của chúng tôi và cho phép chúng tôi thu thập và chuyển giao dữ liệu cá nhân của quý khách theo các điều khoản trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

8. BẢO MẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC KHÁCH HÀNG

8.1 Trừ trường hợp theo quy định hiện hành của pháp luật và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà quý khách gửi đến Website bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các dữ liệu, câu hỏi, ý kiến, đề nghị hay tương tự sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền.
Chúng tôi có quyền tự do sử dụng các thông tin cung cấp bởi Quý khách cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sao chép, tiết lộ, công bố thông tin, xuất bản, phát sóng, gửi thư, mà không có trách nhiệm bồi thường. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ can thiệp trái phép hoặc trái pháp luật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc giữa Quý khách và chúng tôi (dù bằng thư điện tử hay phương thức khác), hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc gian lận thông tin có trong hoặc truy cập thông qua liên lạc).

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

9.1 Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi và phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.

 

9.2 Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.