เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

 

โดยการเข้าถึงและ/หรือการใช้งานหน้าเว็บต่างๆ บน URL: https://www.technics.com/th (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) ถือว่าท่านได้ยอบรับและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานต่างๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ หรือคำเตือนที่มีผลทางกฎหมายซึ่งถูกเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (Post) ทางเว็บไซต์ เช่น การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งใช้บังคับและกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างท่านในฐานะผู้ใช้งานกับ พานาโซนิค ซึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้

 

 “พานาโซนิค”, “เรา”, “พวกเรา”, “ของเรา” แทน บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

1. กฎหมายและระเบียบ

 

1.1  การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะถูกบังคับและควบคุมโดยการตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยโดยปราศจากการอ้างอิงถึงข้อบังคับว่าด้วยกฎหมายขัดกัน และท่านตกลงที่จะให้การยื่นข้อพิพาทอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

2. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญา

 

2.1 เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายการให้บริการต่างๆ (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมาย”) ตลอดจนเนื้อหา (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลการสื่อสาร ซอฟต์แวร์ รูปภาพ วิดีโอ และเสียงต่างๆ ) (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”)ซึ่งถูกบรรจุอยู่บนหรือสามารถเข้าใช้งานได้บนเว็บไซต์ที่เป็นของพานาโซนิค ผู้ให้บริการเนื้อหาต่างๆ และเป็นของผู้เป็นเจ้าของสิทธิซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ท่านควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเครื่องหมายและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ถูกคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิแห่งทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้อยู่ เว้นแต่จะได้มีการแจ้งให้ทราบเป็นอย่างอื่น

2.2 ท่านจะต้องไม่ผลิตซ้ำ ดัดแปลง โอน จำหน่าย พิมพ์ซ้ำ ดึงข้อมูลออกไป (download) เผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) หรือส่งผ่านเครื่องหมายและเนื้อหาต่างๆ ในรูปแบบใดๆ หรือโดยในลักษณะใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรศัพท์และเครื่องบันทึกใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ท่านตกลงว่าเครื่องหมายและเนื้อหาต่างๆ ที่ถูกบรรจุอยู่หรือสามารถใช้งานได้ผ่านทางเว็บไซต์จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ การใช้เครื่องหมายหรือเนื้อหาต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ กฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้า กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและการเผยแพร่สู่สาธารณะ และหลักแห่งกฎหมายแพ่งและอาญา สิทธิทั้งหมดของเราได้ถูกสงวนไว้โดยชัดแจ้ง

 

 

3. ข้อปฎิบัติของผู้ใช้งาน

 

3.1 ท่านถูกห้ามไม่ให้ทำการเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) หรือส่งต่อสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะผิดกฎหมาย เป็นการปลุกปั่น ข่มขู่ ใส่ความ หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น หรือสิ่งใดๆ ที่จะก่อให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกพิจารณาว่าเป็นการกระทำความผิดทางอาญาหรือก่อให้เกิดการเรียกร้องให้รับผิดทางแพ่งใดๆ หรือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย เราพร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แก่หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมาย หรือ ตามที่ศาลมีคำสั่ง ร้องขอ หรือสั่งให้เราเปิดเผยและระบุตัวตนของบุคคลใดๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post)

 

 

4. การเชื่อมโยงหลายมิติ

 

4.1 เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีบุคคลที่สามเป็นเจ้าของ (“เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง”) เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงต่างๆ และไม่มีอำนาจพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงนั้น การที่เราจัดให้มีจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆนั้นไม่อาจตีความว่าเป็นการรับรอง การให้อำนาจ การสนับสนุน หรือมีสายสัมพันธ์กับเว็บไซต์ เจ้าของเว็บไซต์ หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวถึงดังกล่าว

4.2 เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจบรรจุกฎและระเบียบต่างๆ ข้อกำหนดด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรักษาความลับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งแตกต่างไปจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ ณ ที่นี้และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หากท่านเชื่อมโยงเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ ที่ถูกเชื่อมโยงไว้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งาน การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล คำเตือนและนโยบายต่างๆ ของพวกเขาอย่างละเอียด

 

 

5. ไม่มีการรับรอง

 

5.1 เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ถูกจัดให้แก่ท่าน “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การที่ถูกตีความว่าเป็นการรับประกันโดยนัยในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์เฉพาะ กรรมสิทธิ์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ การรักษาความปลอดภัย และการรับรองความถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราปฏิเสธความรับผิดหรือต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นอย่างใดซึ่งปรากฏในเนื้อหาเช่นว่านั้น  ไม่ว่าพานาโซนิคหรือบุคคลใดๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรร การผลิต หรือการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ไม่ต้องรับผิดในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าโดยตรง ที่อาจคาดหมายได้ ที่สืบเนื่องจากผลทางตรง ที่เกิดขึ้นทางอ้อม หรือเกิดขึ้นในเชิงลงโทษ หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการที่ท่านเข้าสู่หรือใช้งาน  หรือไม่สามารถที่จะใช้งานหรือเข้าสู่เว็บไซต์ได้

5.2 เนื้อหาใดๆ ที่ถูกดึงข้อมูลออกไป (download) หรือ ถูกโอนถ่ายขึ้นมาบันทึกไว้ (upload) หรือบรรจุด้วยวิธีการใดๆ ผ่านการใช้งานเว็บไซต์เกิดจากการกระทำซึ่งเป็นดุลพินิจและความเสี่ยงของท่านทั้งสิ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียวที่จะประเมินความถูกต้องแท้จริง ความครบถ้วนและสารประโยชน์ของความเห็น คำแนะนำ การบริการ การค้าและข้อมูลทั้งหลายที่ถูกจัดให้ผ่านทางเว็บไซต์หรือบนอินเตอร์เน็ตเป็นการทั่วไป

 

 

6. การจำกัดความรับผิด

 

6.1 เนื้อหาบนเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงอาจปรากฎสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการพิมพ์ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราไม่ต้องรับผิดใดๆ สำหรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือการผิดพลาดนั้น เราไม่รับรองหรือแสดงออกว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์สมบูรณ์หรือทันสมัย และเราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน เราอาจทำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์และเนื้อหาในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ท่านตกลงว่าพานาโซนิคและพนักงาน กรรมการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนใดๆ ของพานาโซนิคจะไม่มีความรับผิดในทางสัญญา ทางละเมิด ความรับผิดเด็ดขาดหรือความรับผิดใดๆ ในค่าเสียหายอันเป็นผลโดยอ้อม ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง  ค่าเสียหายอันไม่อาจคาดหมายได้หรือค่าเสียหายทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไร ต้นทุนที่เกิดจากการจัดหาบริการมาทดแทน หรือการสูญเสียโอกาส) ที่เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยง หรือเพราะการล่าช้าหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงได้ แม้ว่าเราจะได้ทราบถึงโอกาสความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว การจำกัดความรับผิดนี้ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการส่งผ่านไวรัสต่างๆ ซึ่งอาจติดไปกับอุปกรณ์ของท่าน ความล้มเหลวของอุปกรณ์ทางเทคนิคหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือเส้นทางการสื่อสาร โทรศัพท์ หรือปัญหาการเชื่อมโยงอื่นใดของท่าน เช่น การที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่านได้ การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การขโมย ความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติการ การนัดหยุดงาน หรือปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ หรือเหตุพ้นวิสัยใดๆ  ขณะที่เราใช้ความพยายามในฐานะองค์กรธุรกิจอย่างสมควรเพื่อให้แน่ใจในการรักษาความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเว็บไซต์ เราไม่สามารถและไม่อาจรับประกันถึงความต่อเนื่อง การที่จะไม่ถูกรบกวน หรือความปลอดภัยของการเข้าถึงเว็บไซต์ได้

 

 

7. การส่งผ่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

 

7.1 ท่านได้อ่านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราซึ่งได้วางเงื่อนไขต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นการบังคับและควบคุมโดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวม การใช้งาน การเก็บรักษาและการเปิดเผยของมูลส่วนบุคคลของท่าน  นอกจากนี้ ท่านได้ตกลงตามเงื่อนไขในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราและท่านยังได้ให้ความยินยอมแก่เราในการรวบรวมและการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยเช่นกัน

 

 

8. การรักษาความลับในการสื่อสารของผู้ใช้งาน

 

8.1 เว้นแต่กฎหมายและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะได้กำหนดไว้ การสื่อสารใดๆ หรือสิ่งใดๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ทางอีเมล์ การเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post)  หรือวิธีอื่นใด ซึ่งมีข้อมูล คำถาม คำวิจารณ์ คำแนะนำหรืออื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันและจะถือว่าเหล่านั้นไม่เป็นความลับและไม่ถูกสงวนความเป็นเจ้าของ เราสงวนสิทธิที่จะใช้ข้อมูลสิ่งต่างๆ เหล่านั้นที่เป็นการส่งผ่านหรือการเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) ของท่านได้อย่างอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การผลิตซ้ำ การเปิดเผย การส่งผ่าน การเผยแพร่สู่สาธารณะ การถ่ายทอดออกอากาศ และการเผยแพร่ข้อมูลลงบนอินเตอร์เน็ต (post) โดยปราศจากการจ่ายค่าชดเชยใดๆ ให้แก่ท่าน เราสันนิษฐานว่าจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ และไม่มีความรับผิดในการสกัดกั้นหรือการดัดแปลงใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมายระหว่างท่านและพวกเรา (ไม่ว่าโดยอีเมล์หรืออื่นใด) หรือในความสูญเสียหรือเสียหายที่มาจากเหตุดังกล่าว (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะความสูญเสียหรือความเสียหายที่มาจากการใช้ข้อมูลใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยทุจริตซึ่งถูกบรรจุอยู่ในหรือเข้าถึงได้โดยวิธีการสื่อสารดังกล่าว

 

 

9. ทั่วไป

 

9.1 หากเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานข้อใดดังกล่าวไว้นี้เป็นโมฆะตามกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับนั้น ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่มีผลสมบูรณ์และสามารถใช้บังคับได้ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงอย่างยิ่งต่อเจตนารมณ์ดั้งเดิมของข้อกำหนดนั้นและให้ข้ออื่นๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป

9.2 ความผิดพลาดในการยืนยันหรือบังคับให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานฉบับนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ให้ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิในข้อบังคับนั้นหรือสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด